Studentenraad overzicht schooljaar 2015-2016

Dit jaar heeft de Studentenraad (SR) veel gedaan aan de kwaliteit van de opleidingen binnen AB&I. Dit betekent niet alleen de lesstof of lessen zelf, maar ook alles wat daar omheen zit. Wij vinden het belangrijk dat de student het prettig vindt om op onze school te studeren. Hieronder in het kort de bereikte doelen van de kwaliteitscommissie, de promocommissie en het bestuur.

Bereikte doelen kwaliteitscommissie:

– Onduidelijkheid ambassadeurschap

In het afgelopen schooljaar is er een nieuw curriculum van start gegaan. Waar er eerst vrije studiepunten behaald moesten worden, zijn dat dit jaar ambassadeurschapsuren geworden. Er was alleen onduidelijkheid bij veel studenten wat deze uren nou precies inhielden en op welke manier deze ingevuld moesten worden. Op verzoek van de SR is er een hoorcollege gegeven waarin uitgelegd werd waar deze uren voor dienden. Op deze manier hoopten wij meer duidelijkheid te scheppen over het ambassadeurschap.

– Ontbreken van proeftentamens

In het nieuwe curriculum zijn niet bij alle cursussen proeftentamens aanwezig. De SR heeft daar klachten over binnen gekregen, want studenten willen wel graag een proeftentamen hebben. Zo kunnen ze zien waar ze extra aandacht in moeten steken bij de voorbereiding van de tentamens. Leden van de SR zijn daarom in gesprek gegaan met het team Curriculum, zodat deze proeftentamens wel aanwezig zullen zijn voor de vakken.

– Nakijktermijn docenten

Docenten hebben soms moeite met de vastgestelde nakijktermijn. Soms komt het voor dat pas enkele dagen voor de inzage het tentamen is nagekeken. Philip Verbiest heeft hiervoor samen met Lisa Haarsma een systeem voor bedacht. Studenten kunnen het melden bij het academiebureau als de docent te laat is met nakijken. Het academiebureau benaderd vervolgens de desbetreffende docent. Dit wordt gecontroleerd door de opleidingscoördinator. Daarnaast wordt docenten geleerd op welke manier het meest efficiënt nagekeken kan worden. De SR promoot dit meldpunt en stuurt de binnengekomen klachten door naar het academiebureau.

– Wiskunde

Er zijn veel klachten binnengekomen over het vak Wiskunde en dan vooral de uitleg d.m.v. het programma Excel. Studenten konden de gemaakte stappen van de berekeningen niet goed volgen. Harm Kuijpers en Joost Oomen hebben in kaart gebracht wat precies de klachten waren en hebben met de studenten gesproken voor de oplossingen. Hierdoor zijn verbeterpunten ontstaan welke volgend schooljaar opgepakt zullen worden. Ook krijgen de studenten extra kansen om het vak wiskunde alsnog te halen.

– Verbetering gastcolleges

De gegeven gastcolleges verschillen enorm qua manier van presenteren, de indeling van de slides, enz. Studenten vinden dit niet prettig en colleges zijn daardoor moeilijk te volgen. Sander Mooren heeft contact opgenomen met Annexis. Er is daarbij afgesproken dat in het nieuwe schooljaar gastcolleges worden georganiseerd waarbij de inhoud aansluit op de opleidingen.

– Verbetering beantwoorden mail docenten

Studenten hebben veel klachten over de beantwoording van mails die verstuurd zijn naar docenten. Er zal een handleiding gemaakt worden, zodat de reactiesnelheid verbeterd zal worden. Op deze manier wordt het ook gemakkelijker om dingen op te zoeken als er iets mis gaat. Tevens staan er regels voor het e-mailverkeer tussen docenten en studenten. Op Blackboard gebruiken sommige docenten een forum. Hierop kunnen studenten vragen stellen aan de docent. De gestelde vragen kunnen door alle studenten gelezen worden, dus er is voor de docent geen kans op meerdere keren dezelfde vraag. Ook wordt er gekeken om het mailsysteem efficiënter in te richten. Dit wordt opgepakt door Peter de Wijs.

– Meerdere e-mailadressen

Alle studenten en docenten van Avans hebben meerdere e-mailadressen, echter een enkele is de juiste voor het versturen van berichten. Michael Landman heeft daarom Avans benaderd en er is gebleken dat dit niet technisch op te lossen is. Voor de eerstejaars en nieuwe studenten zal een handleiding worden gemaakt met een verduidelijking van dit probleem en op welke manier er gezocht kan worden naar het juiste e-mailadres.

Bezigheden kwaliteitscommissie:

– Feedback curriculumsessie

Van de huidige eerstejaars studenten wil de SR graag feedback ontvangen over het nieuwe curriculum. Er wordt niet alleen gevraagd naar wat er goed is, maar ook wat er minder goed is en/of verbeterd kan worden. Om dit te doen zijn er curriculumsessies opgesteld voor alle eerstejaars. Hierbij waren geen docenten aanwezig, zodat het ongezouten klachten zouden zijn. Al deze feedback wordt in samenwerking met het team Kwaliteit opgenomen in de evaluatiecyclus. Hieruit zullen verbeterpunten opgesteld worden, welke teruggekoppeld worden in het nieuwe curriculum.

– Hand-out OER regelement

Voor docenten en studenten is de OER onoverzichtelijk en niet in een toegankelijk taalgebruik geschreven. De SR wil dat alle studenten en docenten zich bewust zijn van de regels in de OER. Maud van Dijck en Niels van der Pas hebben een hand-out gemaakt van de OER in een makkelijker te lezen taalgebruik. Deze bevat informatie over toetsing, nakijken, enz.

Bezigheden promocommissie:

– Regelen introplaats studentenraad

De SR is betrokken bij het introkamp van Tilburg en ’s-Hertogenbosch door het organiseren van een spel of actie. Hier is Suzy Kroot mee bezig. Op deze manier wil de SR zijn bekendheid promoten om zo meer mensen te bereiken om de kwaliteit te verbeteren en het enthousiasme te vergroten om lid van de SR te worden.

– Klassenrondes

De SR wil bekender worden onder studenten om leden te werven en de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. Daarom zullen leden van de SR in het nieuwe schooljaar langs de klassen gaan om de SR voor te stellen en te laten zien wat de SR doet.

Bestuur:

– Uitbreiden

Op dit moment is de studentenraad van AB&I de enige studentenraad op Avans. Graag wil de SR zich uitbreiden door te helpen met het opzetten van studentenraden op andere academies. Zo kunnen nog meer studenten vertegenwoordigd en geholpen worden.

– Bestuurswissel

Volgend schooljaar komt er een bestuurswissel waarbij er nieuwe voorzitters zullen komen. Twee van de huidige drie voorzitters zullen volgend jaar afstuderen, daarom treft het huidige bestuur voorbereiding voor het zoeken naar nieuwe kandidaten.

– Ambitie

De SR heeft de ambitie om te streven naar een opleiding waarin de student prettig kan werken aan zijn of haar toekomst. Om deze organisatie kracht bij te zetten wordt er binnen Avans samengewerkt met andere organen zoals team Kwaliteit en de Academieraad. Door het oppakken van klachten van docenten of studenten werkt de SR aan de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen binnen AB&I.

Dit waren de belangrijkste bereikte doelen en bezigheden van de studentenraad van het schooljaar 2015-2016. De SR hoopt hiermee de kwaliteit van de opleidingen te bevorderen en de student een prettige tijd te bezorgen als hij/zij op onze school werkt aan zijn of haar toekomst!

Zit je nog niet bij de studentenraad, maar wil je wel graag bij onze organisatie horen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via de mail (studentenraad.abi@student.avans.nl) of via onze geheel vernieuwde website www.studentenraadabi.nl.